Zebranie wiejskie w Janowicach

2 października 2017
by

1

Zebranie wiejskie w Janowicach – w oczekiwaniu na salę gimnastyczną i samochód dla OSP

Zebranie mieszkańców sołectwa Janowice w dniu 1 października rozpoczęło się od wyboru jedenastu delegatów na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołtys Stanisław Nycz podsumował następnie w kilku słowach działalność swoją oraz osób pracujących w Radzie Sołeckiej. Oprócz uczestnictwa w życiu gminy Bestwina (sesje, święta państwowe, imprezy plenerowe) pomógł w pozyskaniu kamieni na drogi dojazdowe do posesji czy też w wykonaniu przepustów pod drogami (ul. Targanicka i Pszczelarska)
Wójt Artur Beniowski po raz kolejny poinformował o niełatwych zadaniach związanych z przystosowaniem placówek reformy oświatowej do reformy edukacji. W Janowicach sukcesem okazało się ponowne oddanie do użytku przedszkola przy ul. Janowickiej 100. Wszystkie chętne dzieci zostały do tego przedszkola przyjęte. Znalazły się pieniądze na dalszą modernizację tego budynku (jest zgoda Rady Gminy na pozyskanie środków z WFOŚiGW w Katowicach – termomodenizacja). Poszerzono ponadto parking.

Rada Sołecka zapoznała się z koncepcjami projektowymi na budowę nowej, potrzebnej sali gimnastycznej. Został wybrany najlepszy projekt – sala stojąca równolegle do ul. Janowickiej. Wójt jest także zwolennikiem zachowania starej, małej sali.
Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych (nawierzchnia poliuretanowa, oświetlenie). Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 300 tys. zł. z Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”.
Ważną kwestią dla mieszkańców są chodniki – wójt zasygnalizował budowę chodnika od kościoła do szkoły oraz chodnika na ul. Targanickiej do granic z Bielskiem – Białą (z tym że ta inwestycja może zostać dokończona w cyklu dwuletnim). Trwa w dalszym ciągu remont i modernizacja ul. Janowickiej. Jego dopełnieniem stanie się budowa ronda przy piekarni, którą rozpocznie Starostwo Powiatowe jeszcze w roku bieżącym. Trwają rozmowy, by ulica Krakowska wyremontowana została aż do granic ze Starą Wsią.

Na etapie projektu jest zadanie wykonania kanalizacji – jak wynika z negocjacji z bielską „Aquą”, część ścieków z Janowic odbierało będzie to przedsiębiorstwo.
Wójt odniósł się do sprawy remontu krzyża na „Niklówce” – podziękował w tym miejscu radnemu powiatu bielskiego Janowi Stanclikowi, który czynił starania o renowację tego zabytku. Koszty pokrywają po połowie Starostwo Powiatowe i gmina Bestwina.
Podobnie jak Kaniów, także i Janowice mają w perspektywie pozyskanie samochodu bojowego, gdyż obecny jest już bardzo wysłużony. Zakup planowany jest na rok 2018. Na ten cel będzie potrzebny również – obok środków zewnętrznych – wkład własny gminy.
W nowe miejsce prawdopodobnie przeniesie się „sołtysówka” – dotychczas znajdowała się w starym przedszkolu a teraz znalazłaby miejsce w lokalu potocznie znanym jako „Kogutek”. Jak wiadomo starania o jego wykorzystanie podjęło nowo zawiązane stowarzyszenie KGW Janowice. Lokal będzie więc służył jako biuro sołtysa i siedziba KGW ale wójt chciałby, by skorzystali z niego i inni mieszkańcy, na przykład w celach towarzyskich i kulturalnych.

Po zamknięciu sklepu „GS” wójt rozeznał sytuację wśród potencjalnych inwestorów. Pomieszczenia przejmie chętny przedsiębiorca i dokona w nich modernizacji, tak więc sklep wznowi swoją działalność.
Sukcesywnie w całej gminie oświetlane są ulice. Proces ten nie omija Janowic, jednakowoż najpierw stawia się punkty świetlne tam, gdzie są potrzebne najbardziej. Rozpocznie się montaż oświetlenia przy ul. Górskiej (już w tym roku) a później ul. Janowickiej, według uzgodnień z firmą „Tauron”.
Co do przetargów na asfaltowanie dróg, sytuacja niestety wymaga rozpisania ich ponownie, ponieważ po raz pierwszy zdarza się sytuacja braku chętnych na realizację zadań. Gdyby nie udało się znaleźć wykonawcy w toku normalnej procedury, wójt może zrobić to z tzw. „wolnej ręki”. Już rozmawia z firmą remontującą ulicę Janowicką by w harmonogramie w miarę dostępności sprzętu naprawiała pozostałe ciągi komunikacyjne wymagające poprawy jakości nawierzchni.

Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała postulaty mieszkańców dotyczące przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia komunikacji i spraw gospodarki wodno – ściekowej. Wójt i sołtys podziękowali osobom, stowarzyszeniom i organizacjom pomagającym w organizowaniu tutejszych imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych. Gospodarze z Janowic licznie uczestniczyli w V Dożynkach Gminnych.

 

Źródło: http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_news=2766

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL