Jak pisaliśmy wcześniej w dniu 14 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00 odbyło się zebranie wiejskie w OSP w Janowicach.

Zebranie dotyczyło między innymi  inwestycji w sołectwie Janowice, oraz nadania nazwy ul. Famułki.

W zebraniu udział wzięli nie tylko zaproszeni goście ale również mieszkańcy Janowic, których w porównaniu z poprzednimi latami przybyło bardzo wielu.

Najwięcej czasu poświęcono remontom dróg , emocję wzbudziła ul. Famułki w Janowicach.

W zakładce „Telewizja Janowice”  można zobaczyć filmy z zebrania.

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia

 

14 kwietnia 2013 roku

 

 

Otwarcia Zebrania dokonał sołtys Jan Stanclik i przewodniczył temu zebraniu. Na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz mieszkańców sołectwa.

 

 

W Zebraniu uczestniczyli:

 

 • Wójt Gminy Bestwina –pan Artur Beniowski,

 • Dyrektor CKSiR i radny powiatowy – pan Grzegorz Boboń,

 • Radny powiatowy – pan Józef Maziarz,

 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – pan Bogusław Stolarczyk

 • Prezes Kombestu – pan Wacław Waliczek,

 • kierownik referatu Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno – Gospodarczej– pan Mariusz Szlosarczyk,

 • dzielnicowy Policji Czechowice –Dziedzice – aspirant pana Piotr Majcherek,

 • Redaktor Gazety Gminnej – pan Sławomir Lewczak,

 

 

Przewodniczący przedstawił plan Zebrania, który jednomyślnie został przyjęty.

 

 

PLAN ZEBRANIA WIEJSKIEGO W DNIU 14.04.2013r.

 

 

 1. Powitanie mieszkańców i zaproszonych gości.

 2. Przedstawienie planu Zebrania.

 3. Wybór Sekretarza zebrania.

 4. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Przedstawienie wniosków z ostatniego Zebrania Wiejskiego.

 6. Sprawozdanie z działalności sołtysa za 2012 rok.

 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Bestwina dotyczące inwestycji w roku 2013 w Gminie Bestwina, które są wykonane, rozpoczęte lub będą wykonywane zapisane w budżecie Gminy na 2013 rok.

 8. Plany inwestycyjne, jakie powinny być zapisane w budżecie na rok 2013 dotyczące sołectwa Janowice, jak i Gminy Bestwina.

 9. Informacja o stanie liczebnym członków Rady Sołeckiej w Janowicach ze względu na rezygnację jednej członkini p. Jadwigi Papla.

 10. Podjęcie decyzji co do nazwy ulicy obecnie Famułkowej.

 11. Zabranie głosu przez zaproszonych gości.

 12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców Janowic i odpowiedzi na nie przez przedstawicieli, do których te wnioski są kierowane.

 13. Przyjęcie uchwał i wniosków oraz ich głosowanie.

 14. Zakończenie zebrania.

 

 

Na Sekretarza Zebrania wybrano jednogłośnie Jerzego Borutkę.

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani:

 

 • Szłapa Aurelia,

 • Nycz Stanisław,

 • Norymberczyk Krystyna.

 

 

Sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2012.

 

Następnie Wójt Gminy Bestwina p. Artur Beniowski omówił inwestycje planowane na rok 2013.

 

W następnym punkcie sołtys przypomniał wnioski z poprzedniego Zebrania, które odbyło się 07 października 2012 roku.

 

Następnie odczytał prośbę członka Rady Sołeckiej – p. Jadwigi Papla, która złożyła do p. Wójta w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Sołeckiej. Uchwałą przyjęto jej rezygnację a na jej miejsce nie wybrano nikogo ze względu na fakt, że liczebność członków Rady Sołeckiej mieści się w statucie sołectwa Janowice (od 3do 7).

 

W dalszej kolejności poruszano temat ulicy zwanej Famułkową:

 

 • p. Kubera Andrzej jest przeciwny nadaniu nazwy tej ulicy jako Famułkowej,

 • p. Tadeusz Czana poprosił o poparcie by jednak nazwa tej ulicy została utrzymana,

 • p. Stanisław Nycz i p. Jerzy Kudła – byli również za poparciem wniosku p. Tadeusza Czany.

 

 

Zebranie Wiejskie podjęło decyzję i przyjęto uchwałą nadanie ulicy nazwy ul. Famułki, przy jednym głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.

 

Następnie wystąpił wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Bogusław Stolarczyk w sprawie inwestycji w 2013 roku w sołectwie Janowice.

 

Wnioski i zapytania:

 

 • p. Szymon Wojtyła zadał pytanie, kto decyduje o wydaniu pozwolenia na przejazd pojazdów powyżej dopuszczalnych obciążeń, szczególnie odnośnie ulicy Pisarzowickiej i ulicy Janowickiej na co Wójt udzielił odpowiedzi.

 • Pan dzielnicowy zapewnił, że Policja dopilnuje przestrzegania przepisów, szczególnie dotyczących obciążeń, zaapelował również do mieszkańców, aby też zwracali na to uwagę,

 • p. Aurelia Szłapa prosiła o zwrócenie uwagi również na cmentarz gdzie zdarzają się kradzieże,

 • p. Stanisław Grzybowski wnioskowała o zniesienie ograniczenia prędkości 40 km/h na ulicy Janowickiej, p. Jan Bubak też był przeciwny takiemu ograniczeniu prędkości,

 • p. M. Adamski wnioskował o budowę dróg o tonażu na obecnie jeżdżące samochody,

 • p. R. Walaszczyk zapytał czy cała ulica Janowicka jest dopuszczona na 10 ton,

 • p. Stanisław Sierek wnioskował o wykonanie rowów przy ulicy Pisarzowickiej,

 • wyjaśnień udzielił Wójt na temat obecnej sytuacji finansowej Gminy, która ma wpływ na takie czy inne inwestycje.

 • p. Czesław Glejndek zadał pytanie odnośnie mapek terenów dróg i rowów odwadniających.

 • p. B. Myśliwiec – ulica Miodowa – zadała pytanie odnośnie ulicy Miodowej bocznej – zakresu i terminu prac oraz rozgraniczenia własności tej ulicy. Poruszyła także problem zjazdu na ta ulicę oraz braku oświetlenia. Odpowiedzi udzielił Wójt.

 • p. Sroka prosiła o wykonanie tabliczki oznaczonej numerami domów na ulicy Miodowej bocznej,

 • p. Krzysztof Bubak zapytał o własność ulicy Borowej i aktualizację map,

 • p. K. Cader – ulica Łąkowa – poprosił o naprawę drogi ulicy Łąkowej, proponował także, aby posesje od strony Pisarzowic podłączyć do kanalizacji Gminy Wilamowice,

 • p. Stanisław Stanclik – prosi o poprawę nawierzchni na ulicy Górskiej – w odpowiedzi p. Józef Maziarz wyjaśnił, że jest to droga powiatowa, obiecał także interwencję o jej naprawę,

 • p. A. Wójcicka wnioskowała o lustro na ulicy Miodowej powyżej p. Edwarda Kubika,

 • p. Stanisław Nycz zapytał o parking przy szkole – p. Wójt odpowiedział, że sprawa jest na etapie dokumentacji,

 • p. Aurelia Szłapa zapytała o remont ulicy Łanowej,

 • p. Jan Bubak ma zastrzeżenia do inwestycji związanych z dopłatami unijnymi,

 • p. Stanisław Nycz wnioskował o projekt Sali gimnastycznej w przyszłorocznym budżecie,

 • p. B. Ajchler przypomniała o rowie na granicy jej posesji i p. Chrobak,

 • p. Aleksy Gola prosił o oświetlenie na ulicy Janowickiej,

 

 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała uchwały i wnioski a Zebranie Wiejskie jednomyślnie je przegłosowało.

 

Po głosowaniu Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom i wszystkim mieszkańcom za przybycie i zakończył Zebranie.

 

21345

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL